header banner
Default

De impact van bitcoinmining op het milieu neemt snel toe


Cryptovaluta

De CO2-uitstoot per gegenereerde bitcoin is in vijf jaar tijd met een factor 126 gestegen. De klimaatschade door de productie van bitcoins is regelmatig groter dan de cryptomunten waard zijn.

In 2016 veroorzaakte het minen van één bitcoin nog 0,9 ton CO2-uitstoot. In 2021 was dat opgelopen tot 113 ton. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van New Mexico, dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.

Het genereren van bitcoins gebruikt heel veel stroom vanwege de complexe berekeningen die ervoor nodig zijn. Zowel in 2020 als 2021 werd ruim 75 terawatt stroom per jaar gebruikt voor het minen van bitcoins.

Klimaatschade

VIDEO: FACT CHECK: Bitcoin Mining is SLECHT voor het klimaat!? 🌎
Coin Bureau

In mei 2020 veroorzaakte de productie van bitcoins volgens de onderzoekers een hoger bedrag aan klimaatschade dan de cryptomunten waard waren. Voor iedere dollar aan bitcoins ontstond volgens hun berekeningen 1,56 dollar schade die verband houdt met klimaatverandering. Onder klimaatschade valt bijvoorbeeld schade door toenemende droogte, bosbranden of extreem weer.

Lees ook: 'Productie bitcoins in VS even vervuilend als 6 miljoen auto's'

Benzine, rundvlees en goud

VIDEO: Zelf Bitcoin minen - Hoe rendabel is dat eigenlijk? [afl 201]
eenrijkerleven

De onderzoekers vergeleken de klimaatschade van bitcoins met die van andere sectoren. Elke dollar aan bitcoin-marktwaarde leverde tussen 2016 en 2021 gemiddeld 35 cent aan wereldwijde klimaatschade op. Ter vergelijk: voor benzine was dat 41 cent en de productie van rundvlees was verantwoordelijk voor 33 cent aan schade.

Het delven van goud levert een stuk meer op in verhouding tot de vervuiling die erdoor ontstaat, stellen de wetenschappers. De klimaatschade van bitcoins was 8,75 keer groter dan die van goud.

De berekende klimaatschade van bitcoins omvat in dit onderzoek alleen het energieverbruik en emissies van de draaiende cryptomining-apparaten en bijvoorbeeld niet die van de koeling en de productie van de apparatuur, zodat de totale impact nog groter is.

Lees ook: 8000 Bitcoins vermist op vuilnisbelt: AI en robothonden moeten ze terugvinden

Ethereum sinds kort veel zuiniger

VIDEO: Ik gebruikte een crypto miner van €3000 (en verdiende €___)
Creffie

Een nieuw onderzoek van milieugroeperingen concludeerde vorige week dat het minen van cryptomunten in de VS in 2021 drie keer zoveel CO2-uitstoot opleverde dan de grootste kolencentrale van het land of evenveel uitstoot als 6 miljoen auto's per jaar.  

Onlangs werd bij ethereum, na bitcoin de grootste cryptomunt, al een grote wijziging doorgevoerd, de zogeheten 'merge', waarna het energieverbruik drastisch is gedaald. Greenpeace is onlangs een campagne gestart waarin het oproept tot het vernieuwen van de technologie achter bitcoin, zodat de cryptovaluta minder energie verbruikt.

Luister ook de Bright Podcast:

Sources


Article information

Author: Angela Williams

Last Updated: 1702704002

Views: 567

Rating: 4.1 / 5 (63 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Angela Williams

Birthday: 2006-11-18

Address: 63031 Gray Prairie, South Dustinchester, MA 62483

Phone: +4660616187117948

Job: Article Writer

Hobby: Quilting, Pottery, Geocaching, Beekeeping, Hiking, Playing Guitar, DIY Electronics

Introduction: My name is Angela Williams, I am a Gifted, persistent, exquisite, accessible, courageous, steadfast, expert person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.